තොරතුරු තාක්ෂණ පහසුකම් සමීක්ෂණය 2020

මෙය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ බාහිර උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා සැකසූ ප්‍රශ්න මාලාවකි. පවතින තත්වය යටතේ ඔබගේ අධ්‍යයන කටයුතු කරගෙන යාම අපගේ අරමුණ වේ.

පහත සඳහන් කර ඇති තොරතුරු ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ඔබට ස්තූතිවන්ත වෙමි. සියලුම ප්‍රතිචාර දැඩි රහස්‍ය භාවයකින් සලකනු ලබන අතර අවංක හා ඵලදායී පිළිතුරු බලාපොරොත්තු වේ.

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරී
බාහිර උපාධි හා විස්තාරිත පාඨමාලා ඒකකය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

ICT facilities availability survey 2020

This survey is for all undergraduates of the External Degrees and Extension Courses Unit, University of Sri Jayewardenepura. Proposal of this survey is continuing your study programmes well.

We would be grateful to you for providing the following information. All responses are treated in a strictly confidential manner and we encourage frank and constructive answers.

Senior Assistant Registrar
External Degrees and Extension Courses Unit
University of Sri Jayewardenepura