සම්මන්ත්‍රණ – ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය 1 අවසාන පුනර් පරීක්ෂණය (පැරණි නිර්දේශය ) 2023 පෙබරවාරි / මාර්තු

සම්මන්ත්‍රණ

ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය 1 අවසාන පුනර් පරීක්ෂණය (පැරණි නිර්දේශය ) 2023 පෙබරවාරි / මාර්තු